ลงทะเบียนกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีขั้นตอนอย่างไรบ้างและอนุมัติกี่วัน

อยากเรียนต่อแต่ไม่มีเงินสามารถยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

เด็กหลายคนอาจจะมีฐานะยากจนแต่อยากเรียนต่อแต่ไม่มีเงินซึ่งการเรียนต่อนั้น เราสามารถขอกู้เงินเรียนได้จากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาซึ่งกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือที่เรียกกันว่า กยศ.นั้นจะเป็นการกู้ยืมเงินจากรัฐบาลโดยเราสามารถขอกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา การเงินกู้เพื่อการศึกษาสามารถกู้เงินได้ทั้งนักเรียน / นักศึกษาที่ต้องการเงินเพื่อไปเรียนต่อปริญญาตรี ใครที่อยากเรียนต่อแต่ไม่มีเงินก็สามารถลงทะเบียน กยศ. 2567 ออนไลน์ก็สามารถทำการลงทะเบียนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ที่ www.studentloan.or.th สำหรับการอนุมัติทุนกยศ. อนุมัติกี่วันนั้นจะขึ้นอยู่กับเอกสารที่ผู้สมัครได้ทำการขอกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาแต่จะไม่เกิน 2 สัปดาห์นับจากที่ได้ยื่นเอกสาร เมื่อนักเรียน / นักศึกษาได้อนุมัติเงินกู้เพื่อการศึกษาแล้วจะมีการให้เซ็นต์สัญญาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาคืออะไร 

กยศ. ย่อมาจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้มีการจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 มติคณะรัฐมนตรีได้มีให้เริ่มดำเนินการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาในรูปแบบเงินทุนหมุนเวียนตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491 หลังจากนั้นทางรัฐบาลมีการพิจารณาเห็นถึงความสำคัญของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามากขึ้นจึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาในปี 2541 โดยกองทุนเพื่อการศึกษาจะมีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังและมีวัตถุประสงค์ให้กู้เงินเรียนแก่นักเรียน / นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อยากเรียนต่อแต่ไม่มีเงินเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ให้เงินไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน

คุณสมบัติผู้ขอยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ผู้ที่ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้จะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้นจึงจะสามารถขอกู้เงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ ฉะนั้นใครที่ต้องการอยากเรียนต่อแต่ไม่มีเงินก็สามารถขอเงินกู้ยืมจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเพราะทางกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจะอนุมัติเงินให้ทั้งนักเรียน / นักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อปริญญาตรีมีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดีก็สามารถขอกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้แล้ว

การติดต่อสอบถามปัญหาต่างๆกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ใครที่ต้องการจะสอบถามเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเล่าเรียนจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาสามารถทำการติดต่อ Help Desk กยศ. ธนาคารกรุงไทยเพราะหลายคนอาจจะมีคำถามเกี่ยวกับกยศ. อนุมัติกี่วันซึ่งในส่วนนี้ Help Desk กยศ. ธนาคารกรุงไทย จะสามารถตอบคำถามได้ชัดเจนจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือจะทำการโทรศัพท์ 02-208-8699 โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามการลงทะเบียน กยศ. 2567 ออนไลน์และมีการให้คำปรึกษาออนไลน์กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ที่อีเมล์ [email protected] 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top