เงินสมทบประกันสังคมสามารถเช็คเงินประกันสังคมผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

รายงานตัวว่างงานประกันสังคมมาตรา 33 กี่วันถึงจะได้รับเงินประกันสังคม

สำหรับคำถามที่หลายคนทั่วไปมักจะสอบถามกันมาว่า รายงานตัวว่างงานประกันสังคมมาตรา 33 ที่สํานักงานประกันสังคมกี่วันถึงจะได้รับเงินเพราะเมื่อเราลาออกแล้ว เราก็จะต้องไปทำเรื่องว่างงานที่สํานักงานประกันสังคมโดยการที่เราไปทำเรื่องที่สํานักงานประกันสังคมจะทำการเราได้รับเงินประกันสังคมแต่การรายงานสำหรับผู้ประกันสังคมมาตรา 33 จะต้องทำการลงทะเบียนที่สํานักงานประกันสังคมภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันเพราะหากว่า เราไม่ได้ทำเรื่องรายงานตัวว่างงานประกันสังคมจะทำให้เราไม่ได้รับเงินสมทบประกันสังคม ส่วนเอกสารที่จะต้องใช้ในการรับเงินประกันสังคมนั้นจะประกอบไปด้วย สปส.2-01/7 หรือ สปส.6-09 พร้อมทั้งหนังสือของนายจ้างให้เราออกจากงาน เมื่อทางผู้ประกันตนที่มีประกันสังคมมาตรา 33 ได้ยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว สํานักงานประกันสังคมจะทำการตรวจสอบและมีการแจ้งให้ผู้ประกันตนรายงานตัวว่างงานในแต่ละรอบด้วยซึ่งหากผู้ประกันตนไม่มารายงานตัวว่างงานจะทำให้ไม่ได้รับเงินประกันสังคม เมื่อผ่านขั้นตอนการรายงานตัวว่างงานแล้ว เราก็ควรทีจะมีการตรวจสอบยอดเงินสะสมของประกันสังคมซึ่งสามารถเช็คเงินประกันสังคมของ

ท่านได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ประกันสังคมในปัจจุบันได้มีการจ่ายเงินรูปแบบใหม่แก่ผู้ว่างงานโดยจะมีการจ่ายเงินผ่านพร้อมเพย์ ทำให้ผู้ประกันตนได้รับเงินอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

การรับเงินประกันสังคมตามประกันสังคมมาตรา 33

เมื่อผู้ประกันตนได้มีการรายงานตัวเพื่อรับเงินประกันสังคมครบแล้วจากเป็นผู้ประกันตนตามประกันสังคมมาตรา 33 จะเปลี่ยนเป็นประกันสังคมมาตรา 39 หากผู้ประกันตนได้มีการส่งเงินต่อไปโดยจะมีการจ่ายรายเดือนจำนวน 432 บาทแต่ถ้าไม่ต้องการส่งเงินสมทบประกันสังคมต่อไปก็จะไม่สามารถผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ส่วนใครที่ขาดส่งนานแล้วหรือประกอบอาชีพอิสระต้องการส่งเงินประกันสังคมก็เป็นสามารถเป็นผุ้ประกันตนตามสิทธิประกันสังคมม 40 ได้เช่นกัน

การจ่ายเงินประกันสังคมผ่านบริการพร้อมเพย์

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 สํานักงานประกันสังคมได้มีการเริ่มจ่ายเงินกรณีผู้ส่งเงินประกันสังคมประเภทเจ็บป่วย, คลอดบุตร, ทุพพลภาพ, ตายและการว่างงานโดยจะมีการจ่ายเงินทั้งผู้ประกันสังคมมาตรา 33, ประกันสังคมมาตรา 39 และสิทธิประกันสังคมม 40 ผ่านบริการพร้อมเพย์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนมากขึ้นซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่ผู้ประกันตนจะต้องยื่นสำเนาบัญชีหน้าแรกเงินฝากธนาคารให้กับสํานักงานประกันสังคมแล้วเราก็รอเงินประกันสังคม การที่สํานักงานประกันสังคมได้มีการจ่ายเงินประกันสังคมผ่านพร้อมเพย์จะเป็นการช่วยลดการใช้กระดาษได้อีกด้วย การจ่ายเงินประกันสังคมผ่านบริการพร้อมเพย์ผู้ประกันสังคมมาตรา 33, ประกันสังคมมาตรา 39 และสิทธิประกันสังคมม 40 จะต้องทำการลงทะเบียนพร้อมเพย์ก่อนแต่หากผู้ประกันตนมีพร้อมเพย์แล้วก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่สํานักงานประกันสังคมเพื่อให้เจ้าหน้าที่จ่ายเงินประกันสังคมผ่านพร้อมเพย์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top